Avainsana-arkisto: lääkkeet

Lääkkeet ja alkoholi

Tiedätkö sinä sopivatko omat lääkkeesi yhteen alkoholin kanssa?

Terveyden kannalta kenellekään ei voi suositella alkoholin käyttöä. Kohtuukäytön terveysvaikutuksista on osittain ristiriitaista tutkimustietoa. Lasillinen alkoholia on silti harvoin haitaksi lääkkeiden kanssa. Muutamia poikkeuksia on lueteltu alla. Alkoholin suurkulutus taas ei ole hyväksi minkään lääkkeen kanssa. Alkoholiannos voi lisätä lääkkeen tehoa, kun taas alkoholin jatkuva käyttö voi vähentää sitä, ja päinvastoin.

Lääkkeiden ja alkoholin yhteisvaikutukset

Tässä muutamia lääkkeiden ja alkoholin yleisimpiä yhteisvaikutuksia:

Keskushermostoa lamaavat lääkkeet

Ns. PKV-lääkkeiden (pääasiassa keskushermostoon vaikuttavien lääkkeiden) ja muiden kolmiolääkkeiden kanssa on syytä välttää alkoholin käyttöä kokonaan, koska se voi lisätä keskushermostolamaa ja aiheuttaa jopa hengityspysähdyksen. Yhteiskäyttö lisää aina onnettomuusriskiä. Riski korostuu iäkkäillä, joiden elimistö on herkempi haitoille ja käytössä on usein myös muita kaatumisriskiä lisääviä lääkkeitä.

Väsyttäviä ja helposti sekavuutta aiheuttavia lääkkeitä ovat mm. uni- ja nukahtamislääkkeet, rauhoittavat lääkkeet (mm. bentsodiatsepiinit), epilepsialääkkeet, väsyttävät psyykenlääkkeet, opioidikipulääkkeet (esim. Panacod, Tramal, Matrifen), kutinalääke hydroksitsiini (Atarax) ja lihasrelaksantit (esim. Sirdalud).

Riski yhteisvaikutuksille kasvaa useamman lääkkeen yhteiskäytössä.

Sekakäyttö voi olla joskus tahatontakin, jos lääkeaine ei ole ehtinytkään poistua elimistöstä ennen alkoholin nauttimista. Toisaalta moni saattaa ottaa unilääkkeen illalla, vaikka alkoholi ei ole ehtinyt poistua elimistöstä. Väärinkäytön suhteen on hyvä myös huomioida, että toleranssi saattaa nousta ja oma kokemus lääkkeiden ja alkoholin haitoista voi heikentyä, mutta yliannostus voi silti tulla yllättäenkin. Vierotusoireet voivat sekakäytössä kestää pitkään, eikä lääkkeiden käyttöä aina ole turvallista lopettaa yhtäkkiä.

Mielialalääkkeet

Alkoholi voi vaikuttaa epäsuotuisasti mielialaan ja täten heikentää mielialalääkityksen tehoa. Joidenkin masennuslääkkeiden kanssa on vältettävä alkoholia, mutta osassa kohtuukäyttö on sallittua. Varmista asia oman lääkkeesi kohdalta.

Kipulääkkeet

Parasetamoli: Satunnaisessa käytössä normaaleilla annoksilla parasetamoli (Panadol) ei ole sen vaarallisempi lääke kipuun tai vaikkapa krapulaan kuin tulehduskipulääkkeetkään. Pitkäaikainen alkoholinkäyttö voi kuitenkin suurentaa parasetamolin aiheuttaman maksavaurion syntyä. Alkoholi indusoi maksan CYP2E1-entsyymiä. Parasetamolin maksatoksinen metaboliitti syntyy pääosin juuri CYP2E1-välitteisesti. Siksi alkoholia säännöllisesti käyttävällä on suurentunut vaara saada parasetamoliin liittyvä maksavaurio. Paraetamolin annostuksia tulee muutenkin noudattaa tarkasti, sillä sen maksatoksiset vaikutukset tulevat jo yllättävän pienillä kerta- tai päiväannoksen ylityksillä.

Tulehduskipulääkkeet: Ruoansulatuskanavan haitat voivat korostua alkoholin suurkulutuksen yhteydessä. Tulehduskipulääkkeitä ovat mm. ibuprofeeni (Burana), ketoprofeeni (Ketorin), naprokseeni (Pronaxen) ja asetyylisalisyylihappo, ASA (Aspirin, Disperin).

Sydän- ja verenpainelääkkeet

Verenohennuslääkkeet: Verenohennuslääkkeiden kanssa on tärkeää olla säännöllinen ja alkoholinkäyttö voi aiheuttaa unohtamisia ja lääkitysvirheitä. Marevanin kanssa 2 annosta alkoholia voi jo voimistaa verenohennusvaikutusta ja lisätä verenvuotoriskiä.

Verenpainelääkkeet: Alkoholi yleensä laskee hetkellisesti verenpainetta. Pitkäaikainen runsas alholinkäyttö kuitenkin yleensä nostaa verenpainetasoja. Alkoholi lisää ortostaattisen hypotension vaaraa. Tämä on huomiotava myös sepelvaltimotautiin käytettävien nitraattien kanssa. Iäkkäillä kaatumisriski nousee herkästi, jos verenpaine laskee liiaksi. Tämä voi korostua ylösnoustessa.

Nesteenpoistolääkkeet: Nesteenpoistolääkkeiden kohdalla pätee sama kuin verenpainelääkkeiden kanssa. Alkoholi on myös nestettä poistava aine, diureetti, joka aiheuttaa elimistön kuivumista. Iäkkäällä ja varsinkin munuaistoiminnan heiketessä iän myötä tämäkin vaikutus voi voimistua ja aiheuttaa haittavaikutuksia. Alkoholi ja diureetit voivat aiheuttaa myös kihtioireita.

Diabeteslääkkeet

Alkoholinkäytön yhteydessä verensokeria alentavien lääkkeiden vaikutus voi tehostua liiallisesti. Varovaisuutta vaativat erityisesti insuliinit, sulfonyyliureat (kuten glimepiridi ja repaglinidi). Yleisen diabeteslääkkeen metformiinin ja kanssa alkoholin runsas käyttö voi altistaa hengenvaaralliselle maitohappoasidoosille. Tätä on ilmennyt varsinkin munuaisten tai maksan vajaatoimintaa sairastavilla. Pitkäaikainen alkoholinkäyttö myös usein altistaa lihomiselle ja sitä kautta II-tyypin diabeteksen synnylle ja nostaa verensokeriarvoja pidemmällä välillä.

Haluttu yhteisvaikutus

Antabus: Yhteisvaikutusta voidaan myös käyttää hyödyksi. Näin toimii alkoholivieroituksessa käytettävä Antabus. Alkoholi hajoaa alkoholidehydrogenaasin välityksellä ensin asetaldehydiksi ja edelleen aldehydidehydrogenaasin välityksellä etikkahapoksi. Disulfiraamivalmiste estää aldehydidehydrogenaasia, jolloin elimistöön kertyy ylimäärin asetaldehydiä. Tämä puolestaan aiheuttaa ns. antabusreaktion eli pahoinvointia, punoitusta kasvoilla, hikoilua, verenpaineen laskua ja sykkeen nousua tai laskua. Vaikutus kestää hoidon lopettamisen jälkeen jopa 1-2 viikkoa. Herkimmillä lievä antabureaktio on tullut jopa alkoholia sisältävän suu- tai partaveden käytön yhteydessä.

Antibiootti ja alkoholi

Antibiootit: Yleisimmin alkoholin käytöstä apteekissa kysytään ja neuvotaan antibioottien kanssa. Yleensä antibioottikuurien aikana voi kuitenkin käyttää alkoholia kohtuullisesti. Runsas käyttö tuskin edistää paranemista ja voi ärsyttää ruonsulatuskanavaa.

Poikkeuksena on metronidatsoli (Flagyl, Trikozol, Helipak A), joka voi joillekin aiheuttaa yllä mainitun antabusreaktion kaltaisia oireita. Tämä yhteisvaikutus on ilmennyt jopa hyvin pienillä alkoholimäärillä. Siksi alkoholia neuvotaan välttämään metronidatsolikuurin aikana ja pari päivää sen jälkeen.

Allergialääkkeet

Antihistamiinit saattavat aiheuttaa väsymystä osalle käyttäjistä. Etenkin heikkokuntoisten iäkkäiden on siksi syytä välttää esimerkiksi setiritsiinin (Zyrtec, Heinix) ja alkoholin yhteiskäyttöä. Reseptillä saatava yhdistelmävalmiste Duact saattaa voimistaa alkoholin vaikutusta.

Maksahaitat

Maksahaitoille altistavien lääkkeiden kuten metotreksaatin kanssa on syytä välttää runsasta alkoholin käyttöä.

Närästyslääkkeet

Alkoholi lisää vatsahapon eritystä, ärsyttää vatsaa ja rentouttaa ruokatorven alaosan sulkijaa altistaen refluksille eli vatsansisällön nousemiselle ruokatorveen. Näin ollen se siis heikentää närästyslääkkeiden tehoa.

Lääkevoiteet ja alkoholi

Pimekrolimuusi ja takrolimuusi: Alkoholin ja iholle käytettävien pimekrolimuusi- ja takrolimuusivalmisteiden kanssa osalla on ilmennyt ihon punoitusta, jolloin yhteiskäyttöä on syytä välttää.

Varmista yhteisvaikutukset

Alkoholilla voi olla yhteisvaikutuksia hyvin erilaisten lääkkeiden kanssa. Toisaalta on vallalla myös harhakäsityksiä, joiden takia joidenkin lääkkeiden käyttöä turhaankin vältetään esim. juhlien sattuessa. Sairauden hoito on aina ensisijaista.

Lääkehoidon onnistumisen kannalta on siis hyvä aina varmistaa uutta lääkettä saadessaan, voiko sen kanssa käyttää alkoholia. Yllä oleva lista ei ole kattava. Täältä löytyy myös lisää tietoa.

Tarkista yhteisvaikutukset helposti  Yhteisvaikutusten tarkistus -palvelulla.

Maria Mäkelä

Farmaseutti, LHKA

Yrittäjä Lääkehoidon Turva

Hoitaja vai hoidettava?

 

Ruuhkavuodet

Mietin tässä keinoja auttaa muita ruuhkavuosiaan eläviä vanhempia. Monesti oma tukiverkosto on todella tärkeä. Ystävät ovat korvaamattomia, mutta harvoin avuksi omien lasten kanssa. Osalla on vielä isovanhemmat, omat vanhemmat, hyvässä kunnossa ja he jaksavat olla avuksi lastenhoidossa. Osalla taas on hoidettavana myös omat vanhemmat. Onko sinun vanhempasi hoitaja vai hoidettava?
Voisiko minun työni auttaa vanhempiasi jaksamaan paremmin tai pidempään? Ei isovanhemman aina todellakaan tarvitsekaan olla hoitaja, mutta usein eläkeläiselle itselleen on valtava ilo saada seurata lastenlastensa elämää ja olla osa sitä. Tämä eri sukupolvien välinen kanssakäyminen on valtavan tärkeää molemmin puolin.

Itsemääräämisoikeus ja tietosuoja

Kaikki eivät halua edes omien lastensa tietävän lääkkeistään tai puuttuvan niihin. Sitäkin pitää kunnioittaa niin kauan kun lääkehoidon voi ajatella toteutuvan varmasti turvallisesti. Keskusteleminen ja neuvominen on varmasti silti mahdollista.

Neuvoja arkea helpottamaan

Haastavaa se, että kaikki ovat yksilöitä ja yleispäteviä ohjeita voi antaa aika vähän. Toisekseen mitään muutoksia lääkitykseen ei saa tehdä ominpäin vaan niistä on hyvä keskustella aina lääkärin kanssa. Kokoan tähän kuitenkin muutamia yleisimpiä asioita lääkkeistä.

Ajantasainen lääkityslista

Kirjatkaa yhdessä ylös kaikki lääkkeet, myös käsikauppalääkkeet, luontaistuotteet, rohdokset ja ravintolisät, joita iäkkäämmällä isälläsi tai äidilläsi on käytössä. Tämä lista on hyvä olla aina vanhemmallasi mukana. Malleja löytyy mm. www.omalista.fi-sivulta, josta löytyy myös sähköinen lääkekortti. Lisään tähän vielä oman mallini myöhemmin, mutta voit noutaa oman korttisi myös suoraan minulta. Yhtä hyvin voitte kirjoittaa lääkelistan käsin ihan tavalliselle paperille. Pääasia on, että tiedot löytyvät luotettavasti silloin, kun niitä tarvitaan. Pidä vain yhtä ajantasaista listaa! Terveydenhuollon tietojärjestelmät eivät vieläkään täysin saa ajantasaista tietoa, vaikka Kanta onkin käytössä. Sinä itse (tai vanhempasi tässä tapauksessa) tiedät mitä lääkettä oikeasti käytät ja mitä taas jostain syystä et.

Lääkkeiden käyttötarkoitukset

Tietävätkö vanhempasi kaikkien käyttämiensä lääkkeiden käyttötarkoituksen? Tämä on myös tärkeää, jotta omaa oloaan pystyy seuraamaan ja lääkkeen vaikutuksia arvioimaan. Kysy asiasta. On paljon lääkkeitä, joita käytetään moneen sairauteen tai vaivaan, mutta käyttötarkoitus kannattaa selvittää. Voit laittaa minullekin viestiä niin voin yrittää auttaa. Hoitava lääkäri tietää tästä asiasta usein kuitenkin parhaiten. Tieto tulisi kirjata myös resepteihin.

Hoitoonsitoutuminen

Näistä asioista pääsemmekin tärkeään aiheeseen: hoitoonsitoutumiseen. Mitä luulet, käyttääkö isäsi kaikkia lääkkeitään juuri niin kuin lääkäri on määrännyt? Tutkimusten mukaan vain noin puolet pitkäaikaislääkityistä käyttää lääkkeitään lääkärin ohjeiden mukaisesti. Hämmästyttävää? Huolestuttavaa? Kyllä. Monet sairaudet ovat luonteeltaan eteneviä. Osaan voi vaikuttaa hyvällä hoidolla ja varsinkin elintavoilla. Esimerkiksi verenpaine aiheuttaa hoitamattomana muita sydän- ja verisuonisairauksia. Huonosti hoitoon sitoutunut onkin lopputuloksena pian entistä sairaampi ja tarvitsee entistä enemmän lääkkeitä. Siksi tämä on tärkeä asia. Aina syy ei ole asenteissa tai muistamattomuudessa. Myös taloudelliset syyt tai hoidon hankaluus voivat olla osa-tekijöitä. Siksi olisikin todella tärkeää, että hoidon merkityksestä keskusteltaisiin.

Lääkehoidon kokonaisuus voidaan myös arvioida ja muodostaa siitä mahdollisimman tehokas, turvallinen, taloudellinen ja tarkoituksenmukainen. Näin siihen on myös helpompi sitoutua kun tietää, että se on moniammatillisesti ja juuri lääkkeen käyttäjää kuullen arvioitu ja harkittu yhdessä. Ominpäin tämä on mahdotonta, vaikka oman itsensä paras tuntija olisikin. Lääkkeet ovat monimutkaisia ja niiden vaikutuksia toisiinsa ja ikääntyvään elimistöön on vaikea arvioida ilman siihen tarkoitettua koulutusta.

Apteekkiasiointi

Tiesitkö, että tarvitset apteekissa valtakirjan, jos vanhempasi pyytävät sinua uusimaan reseptejään? Tätä kutsutaan Kanta-sopimukseksi ja se on apteekkikohtainen. Se kannattaa varuilta tehdä valmiiksi. Toinen tapa reseptien uusimiseen on pyytää sitä suoraan hoitavalta taholta tai Omakannan kautta. Nykyään reseptit ovat voimassa 2 vuotta lukuunottamatta mm. keskushermostoon vaikuttavia lääkkeitä. Suosittelen silti iäkkäitä käymään määräaikaiskontrolleissa ja lääkärissä muutenkin, jos voinnissa ilmenee muutoksia huonompaan suuntaan.

Lääkkeiden ostamiseen apteekista et tarvitse muuta kuin vanhempasi kelakortin ja tiedon siitä, mitä lääkettä hän tarvitsee.

Etälääkäri

Oletko jo tutustunut etälääkäripalveluun Medics24.fi? Voit ostaa valmiiksi käyttöön tarvittavia koodeja vanhempasi käyttöön ja opastaa häntä palvelun käytössä. Näin hän pääsee tarvittaessa helposti lääkäriin tai vaikka sairaanhoitajan puheille kotisohvalta. Tämä lisää varmasti teidän molempien turvallisuudentunnetta!

Iäkkään lääkitys ja lääkehoito kotona

Jatkan näistä ajatuksista myöhemmin ja kerron lisää vinkkejä arkeenne. Tulossa on tietoa mm. iäkkään lääkityksestä, yleisimmistä lääkehaitoista, joita voitte yhdessä seurata, iäkkäälle sopimattomista lääkkeistä ja tietoa tiettyjen iäkkäillä yleisimpien lääkkeiden käytöstä sekä lääkehoidon turvallisesta toteutuksesta kotona. Avaan myös hiukan palveluideni käytännön toteutusta. Tervetuloa seuraamaan blogiani jatkossakin!

 

Maria Mäkelä

Yrittäjä, Lääkehoidon Turva